انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران شاخه خوزستان

وبلاگ انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران شاخه خوزستان

» ثبت نام عضویت در هیات مدیره انجمن کتابداری و اطلاع رسانی خوزستان در دور جدید :: ۱۳٩٥/٩/۱۳
» ثبت نام کارگاه فناوری اطلاعات در پژوهش ویژه اساتید دانشگاه :: ۱۳٩٥/۸/۳٠
» ثبت نام دوره آموزشی فشرده اکسس برای کتابداران :: ۱۳٩٤/٩/٢۸
» همایش ملی کتابخانه های عمومی: عوامل و موانع جذب و توسعه مخاطب :: ۱۳٩٤/٧/۸
» همایش کتابخانه های دانشگاهی از آرمان تا واقعیت برگزار شد :: ۱۳٩۳/۸/۱٧
» پوستر همایش کتابخانه های دانشگاهی از آرمان تا واقعیت :: ۱۳٩۳/۸/٧
» همایش کتابخانه های دانشگاهی از آرمان تا واقعیت :: ۱۳٩۳/۸/٦
» راهنمایی برای استفاده از بخشهای وبلاگ :: ۱۳٩۳/۸/٦
» اولویتهای آموزشی کمیته آموزش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی خوزستان :: ۱۳٩۳/۸/٦