انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران شاخه خوزستان

وبلاگ انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران شاخه خوزستان

در این صفحه برنامه های انجمن در دوره های زمانی مختلف ارائه می شود